Seilsamvirket.net
Om Sameiet

Seilsamvirket er et sameie av 10 like andeler/ skippere som eier og seiler Nora Simrad.  Målet er å trygg seilas på verdenshavene til glede for andelseiere og medlemmer.  Nora seiles i etapper på ca. 2- 6 uker etter en forhåndbestemt rute.

Alle andelseiere har et visst antall poeng totalt, som kan brukes til å reservere Nora gjennom en årlig auksjon der høyest budte poeng får seilperioden.

Nora er en Alubat Levrier des Mer 14, bygget på bestilling og sjøsatt i Frankrike i 2006.

 

Stiftelsesmøte ble holdt 2. november 2005 på KNS, Bygdøy i Oslo.

Vedtekter 02.november 2005.:

Vedtekter for SEILSAMVIRKET Sameie, et tingsrettet sameie.

§ 1 Andelslaget

SEILSAMVIRKET Sameie er et tingsrettet sameie med begrenset antall andeler, vekslende kapital og begrenset ansvar og reguleres av sameieloven av 1966 med mindre annet er avtalt i disse vedtekter. Andelshavere hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. Sameiet har adresse i Oslo.

§ 2 Formål

Andelslagets formål er å kjøpe, eie, vedlikeholde og drive et moderne seilfartøy som er egnet for langturseiling på verdenshavene. Videre å sørge for at fartøyet seiler så mye som mulig på langtur til glede for andelshavere og medseilende mannskap. Det skal legges vekt på utveksling av kunnskap om godt sjømannskap og sikker seilas.

§ 3 Andelshavere

Enkeltpersoner som identifiserer seg med lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan søke om å bli andelshavere i sameiet. Andelshaverne skal ha kunnskap om grunnleggende sjømannskap, navigasjon og håndtering av båt slik at han/hun etter en tid kan fungere som skipper og ta ansvar for båten. Styret kan godkjenne andelshavere som ikke har skipperkompetanse, og de har myndighet til å endre status på andelshaver når slik kompetanse anses som oppnådd. To enkeltpersoner kan dele en andel.

§ 4 Andelskapital

Hver andelshaver tegner en andel, eller deler en andel med en annen person, pålydende kr 200.000,-. Andelen innbetales på sameiets bankkonto. Styret fører protokoll over andelshavere og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke pantsettes eller tas utlegg i, men kan omsettes etter godkjenning fra styret.

§ 5 Andelshavernes plikter og rettigheter

1 Generelt

Andelshaverne har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester, i henhold til eierandel. Andelshaverne har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Andelshaverne plikter å følge vedtekter og driftsregler for sameiet. Hver andel har én stemme ved avstemninger.

2 Seiltid

Hver andel gir i prinsippet lik rett til tilgang til båten. Styret fører regnskap med andelshavernes seiltid. Det skal etableres et system som tar hensyn til at mer populære perioder teller mer enn mindre populære perioder. Dette systemet skal fremstilles i driftsreglene, som vedtas av årsmøtet. Systemet skal også beskrive rutiner for mannskapsbytte og overlevering av båt. Styret kan justere betalingssatsene for å innfri vedtatte budsjetter.

3 Mannskap/medseilere

Når en andelshaver disponerer sin seiltid har han/hun rett til å velge ut sine medseilere. Andelshavere har alltid førsterett til å disponere båten som skipper fremfor medseilere og evt. leietakere. Andelshaver som ikke har nødvendige kunnskaper må ha med skipper godkjent av styret.

Det skal i prinsippet alltid være minst en andelshaver om bord under seilas, men dersom båten ikke er reservert av en av andelshaverne, kan den leies ut til andre etter bestemmelser som er angitt i driftsreglene.

4 Kontingent og faste seileutgifter

Årsmøtet kan pålegge andelshavere å betale en fast årlig kontingent i henhold til gjeldende betalingssatser som vedtas av årsmøtet. Ved seiling skal det betales en fast døgnleie som fremgår av betalingssatsene i driftsreglene. Driftsreglene vedtas av årsmøtet.

5 Løpende utgifter

Ansvarlig andelshaver ombord har myndighet til å betale løpende utgifter gjennom sameiets konto. Ved beløp over en øvre grense fastsatt i driftsreglene skal styret rådføres før innkjøp/bestilling. Driftsreglene angir hvilke utgifter som dekkes av sameiets midler. Proviant og personlige utgifter skal ikke dekkes av sameiets midler.

6 Vedlikehold

Det skal utarbeides skriftlige rutiner og sjekklister for hvordan forebyggende vedlikehold skal foregå ombord, basert på teknisk informasjon og anbefalinger fra verft og utstyrsleverandører. Vedlikeholdsoppgaver skal fordeles likt på alle andelshavere. Styret fører oversikt over medgått arbeidstid etter andelshavernes rapportering. Driftsreglene angir rutiner for fordeling av vedlikeholdsoppgaver og eventuell belønning for utført arbeid.

§ 6 Lagets organ og myndighetsområder

1 Styret

Andelslaget ledes av et styre. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet. Styret består av leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden for både styreleder og styremedlem er ett år. Styrets fullmakter skal signeres av styrets leder og ett styremedlem. Styret forbereder og gjennomfører årsmøtet og andre møter etter behov. Styret fører protokoll fra sine møter. Styrets leder er ansvarlig for lagets daglige drift, og at driften er i samsvar med vedtektene. Styret har anledning til å gå utover budsjett på enkeltstående poster på inntil NOK 10,000. Ved utgifter utover dette har styret informasjonsplikt til alle andelshavere, og om nødvendig kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

2 Årsmøte

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal minimum holdes ett årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøte skal sendes ut minimum tre uker i forkant, og årsberetning og saksliste skal være tilgjengelig for andelshaverne minimum to uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall.

Årsmøtet skal behandle og vedta:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap og budsjett.

5. Anvendelse av disponible midler (avsetninger i laget og evt. utbetaling av utbytte).

6. Arbeidsplan og driftsregler for kommende år.

7. Valg av leder.

8. Valg av styremedlemmer.

9. Andre valg i følge instruks (evt).

10. Andre innkomne saker.

11. Eventuelt.

Andelshavere kan la seg representere på årsmøtet av andre andelshavere ved fullmakt.

3 Ekstraordinært årsmøte

Når minst 3 av andelshaverne eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst én måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§ 7 Overdragelse av andeler

Andelene er personlige og kan ikke omsettes uten godkjenning fra styret. Styret har plikt til å varsle alle andelshavere o m en eventuell omsetning av en andel. Varselet må foreligge minst tre uker før godkjenning slik at andelshavere har mulighet for å kreve saken behandlet av et ekstraordinært årsmøte. Godkjenningen fra styret skal foreligge skriftlig med navn på selger og kjøper. Nytt andelsbevis skal utstedes. Ny andelshaver trer inn i andelen på like vilkår som øvrige andelshavere.

§ 8 Innmelding og utmelding av andelshavere

1 Innmelding

Nye andelshavere tas opp etter skriftlig søknad, og når andeler er tilgjengelige for tegning. Opptak av nye andelshavere må godkjennes av styret. Styret har plikt til å varsle alle andelshavere om et eventuelt opptak av en ny andelshaver. Varselet må foreligge minst tre uker før godkjenning slik at andelshavere har mulighet for å kreve saken behandlet av et ekstraordinært årsmøte. Andelseie varer til selskapet blir oppløst eller til andelen er solgt til en ny eier som er godkjent av styret. Maksimum antall andeler skal til enhver tid være 10, med mindre annet er vedtatt med 2/3 flertall på årsmøtet.

2 Utmelding

Hvis en andelshaver ønsker å selge sin andel må han/hun først finne og få en ny andelshaver godkjent i hht. § 7. Styret eller andelslaget bærer ikke noe ansvar eller forpliktelse for at andelen blir solgt, men skal hjelpe til med å identifisere potensielle nye andelshavere. Andelshaver må opprettholde alle sine forpliktelser overfor selskapet frem til ny andelshaver overtar disse.

§ 9 Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring i lagets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, ytelse av kreditt, investeringer som krever ytterligere innbetaling av egenkapital eller vesentlig økning av de årlige vedlikeholdskostnader, krever ¾ flertall på årsmøtet.

§ 10 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

§ 11 Eksklusjon

Ved grov uaktsomhet, gjentatt mislighold av forpliktelser, og etter at det er gitt en advarsel fra styret til andelshaver uten at misligholdet har opphørt, kan en andelshaver ekskluderes hvis minst 2/3 av øvrige andelshavere krever det. Styret kan da legge andelen ut for tvangsauksjon og selge den til høystbydende. Auksjonstiden skal være tre (3) måneder. Salgssummen vil bli benyttet til å dekke mislighold og utestående gjeld, resterende beløp tilfaller ekskludert andelshaver.

§ 12 Oppløsning av laget

Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Sameiet oppløses etter 5 år, med mindre ¾ av andelshaverne ikke ønsker det. Vedtak om oppløsning av laget før dette krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av andelshaverne til stede. Båten skal forsøkes solgt gjennom en strukturert prosess (auksjon) ved hjelp av en ekstern megler. Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales, deretter deles lagets eiendeler likt mellom andelshavere per andel.

§ 13 Voldgift

Tvist mellom andelshaverne eller mellom en andelshaver og sameiet skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem og før voldgift iverksettes forplikter partene seg til minst et meglingsforsøk. Fører heller ikke megling fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett med en voldgiftsdommer som skal være sakkyndig i den aktuelle saken iflg. Tvistemålsloven. Begge parter må godkjenne personen som oppnevnes som voldgiftsdommer.

 

Vedtatt i stiftelsesmøte på Bygdøy, Oslo - 02.november 2005:

 

 

 

Driftregler

Andelseiers plikter og rettigheter

1. Det skal alltid være en andelseier om bord under seilas.

2. Det skal alltid være en navigasjons- og seilkyndig skipper ombord under seilas.

3. Fullstendig mannskapsliste, posisjon, utseilt distanse mm skal føres i loggboka minst en gang per døgn.

4. I sin seilperiode har andelseieren fullt ut ansvar for mannskapet og båten inkludert alt utstyr, sikker navigasjon, myndighetskrav osv. Andelseiere uten nødvendig seil- og navigasjonskunnskap kan overføre dette ansvaret midlertidig til en skipper blant medseilerne.

5. Fordeling av seiltid mellom andelseierne, og fastsettelse av seilrute fra juli påfølgende år, og for en periode på 12 mnd fram i tid, foretas på årsmøte i desember. Andelseiere med minst seiltid har førsterett under fordelingen.

Fast betaling

6. Andelseiere betaler et fast beløp på kr 12,000 pr. år for forsikring, drift  m.m.

Betaling på tur

7. Dagsatser for leie båten er kr.500,- per døgn. Pris for betalende mannskap avtales med andelseier. Veiledende pris er 200,- kr. per døgn per person.

8. Utgifter til drivstoff, havneleie, deltakelse i reggata etc. dekkes av mannskapet ombord i aktuell periode.

9. Driftsutgifter til løpende vedlikehold og supplering av utstyr dekkes gjennom sameiets driftskonto. Hvis andelshaver i sin seilperiode har driftsutgifter som overstiger 8000 kr per måned skal styret informeres. Hvis det oppstår en enkelt utgift på mer enn 10 000 kr skal det innhentes godkjenning fra styret før denne betales av driftskontoen.

10. Følgende utgifter er definert som driftsutgifter: a) Reparasjoner, slippsetting og vedlikehold av båten

b) Kart for den fastsatte reiseruten.

Alle driftsutgifter skal føres med kvitteringer i egen regskapsbok.

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

 

Lange Maritime